Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016

Ευάγγελος Στ. Πονηρός, Ο αγώνας για Ορθόδοξη Παιδεία και τα "νέα" Προγράμματα Σπουδών στα Θρησκευτικά

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤ. ΠΟΝΗΡΟΣ Δρ Θ., Μ.Φ.
Σχολικός σύμβουλος θεολόγων
 Πειραιῶς, Δ΄ Αθηνῶν, Κυκλάδων
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ
ΤΑ «ΝΕΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Α΄) Τά πεπαλαιωμένα «νέα» προγράμματα σπουδῶν στά θρησκευτικά
            Στίς 13/9/2016 δημοσιεύθηκε τό ΦΕΚ Β 2920, τό ὁποῖο περιέχει τά   «νέα» προγράμματα σπουδῶν στά θρησκευτικά δημοτικοῦ καί γυμνασίου, καθώς καί τό ΦΕΚ Β 2906, τό ὁποῖο περιέχει τά «νέα» προγράμματα σπουδῶν στά θρησκευτικά λυκείου.

Τά προγράμματα αὐτά δέν εἶναι διόλου νέα, μολονότι ἔτσι χαρακτηρίζονται. Ἡ πρώτη ἔκδοση τῶν προγραμμάτων δημοτικοῦ-γυμνασίου κυκλοφόρησε τό Σεπτέμβριο τοῦ 2011 καί ἡ δοκιμαστική «πιλοτική» της ἐφαρμογή δέν ἀπέφερε ποτέ τά ποθούμενα ἀπό τούς δημιουργούς της ἀποτελέσματα, διότι περιεῖχε σωρεία προβλημάτων. Ἡ δεύτερη ἔκδοση (Ἰουνίου 2014) εἶχε ἐπιφανειακές ἀλλαγές, οἱ ὁποῖες πολλαπλασίαζαν τά προβλήματα. Τό πρόγραμμα λυκείου πρωτοκύκλοφόρησε τόν Ἰανουάριο τοῦ 2015 μέ ἐπίσης σοβαρά προβλήματα[1].
Στίς παροῦσες ἐκδόσεις τῶν προγραμμάτων, οἱ ὁποῖες περιλαμβάνονται στά ὡς ἄνω Φ.Ε.Κ. δέν λήφθησαν π΄ ψη ορνητικές κριτικές ο ποες φοροσαν στή γενική φιλοσοφία καί στή γενική διάρθρωση τν προγραμμάτων. Ατές παραμένουν δ καί πέντε χρόνια διαπραγμάτευτες.
Οἱ ἀρνητικές κριτικές γι΄ αὐτή τήν ἀδιαπραγμάτευτη γενική φιλοσοφία καί γενική διάρθρωση σχηματίζουν ὀγκώδεις τόμους ἀρκετῶν ἑκατοντάδων σελίδων. Κι ὅμως δέν ἐλήφθη ὑπ΄ ὄψη οὔτε μία σελίδα, οὔτε μία λέξη!!!
Καί δέν ἀρκεῖ νά λέγεται, ὅτι ὁ Χ ἤ ὁ Ψ «σύνδεσμος» εἶναι θετικός καί ἐγκρίνει τά προγράμματα αὐτά. Ὅποιος «ἐγκρίνει καί ἀποδέχεται» πρέπει: α) Νά τεκμηριώνει τή γνώμη του ἀπό κάθε ἄποψη: θεολογική νομική παιδαγωγική, β) Νά ἀνασκευάζει μέ τεκμηριωμένο ἐπιστημονικό λόγο ἀντίθετες γνῶμες οἱ ὁποῖες ἔχουν ἤδη δημοσιευθεῖ.
Ἄν ὁ Χ ἤ ὁ Ψ «σύνδεσμος» δέν εἶναι ἰκανός νά κάμει τά ἀνωτέρω δύο, τότε θά πρέπει νά σωπάσει ἀξιοπρεπῶς.
Θά ποῦν ἴσως κάποιοι: «ὅμως οἱ παροῦσες ἐκδόσεις τῶν προγραμμάτων εἶναι ἀναμορφωμένες». Θά ποῦμε κατόπιν λεπτομερέστατης μελέτης: Οἱ ἀναμορφώσεις, ἀλλαγές καί διορθώσεις εἶναι ἐπιφανειακές, ἡ γενική φιλοσοφία καί ἡ γενική διάρθρωση τῶν προγραμμάτων παρέμειναν καί παραμένουν ἀμετάβλητες καί ἀδιαπραγμάτευτες ἐδῶ καί πενταετία!!!!

Ποιές εἶναι αὐτές:
α) Συνδιδασκαλία τῆς ὀρθοδόξου πίστεως μέ θρησκεύματα σέ σημεῖο ὥστε νά κινδυνεύει ὁ ἀνήλικος ὀρθόδοξος μαθητής νά νομίσει ὅτι ταυτίζονται. Ἔτσι θά διασαλευθεῖ ἡ πίστη τοῦ ὀρθοδόξου μαθητῆ. Ἀπό τό 2010 ἔχω δημοσιεύσει, ὅτι τέτοιο μάθημα θά ἔμοιαζε μέ συνδιδασκαλία πολλῶν γλωσσῶν μαζί μέ τή μητρική γλώσσα στήν ἴδια διδακτική ὥρα, ὅμως ἡ ἐπισήμανση δέν ἐλήφθη ποτέ ὑπ΄ ὄψη ἀπό τούς ὑπευθύνους.
β) Διδασκαλία θεματικῶν ἑνοτήτων ὑπό συγκεχυμένους καί παρεξηγήσιμους τίτλους.
γ) Ἀφαίρεση ἀπό τό πρόγραμμα βασικῶν θεμάτων ὀρθοδόξου πίστεως καί ζωῆς, ἀπαραιτήτων γιά τή διαπαιδαγώγηση τοῦ ὀρθοδόξου χριστιανοῦ.
δ) Μή διδασκαλία τῆς εὐαγγελικῆς ἱστορίας ὡς ἑνιαίου συνόλου, ἀλλά κατάτμησή της σέ διάφορες ἑνότητες μεριζόμενες σέ διάφορες τάξεις γυμνασίου καί λυκείου.
ε) Μή διδασκαλία τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας ὡς ἑνιαίου συνόλου, ἀλλά κατάτμησή της σέ διάφορες ἑνότητες μεριζόμενες σέ διάφορες τάξεις γυμνασίου καί λυκείου.
στ) Ἀπολύτως καμμία ἱστορική σειρά στή διδασκόμενη ὕλη. Τέτοιο μάθημα θά ἐπέφερε ἀπόλυτη σύγχυση, τόσο στούς ὀρθοδόξους χριστιανούς μαθητές, ὅσο καί σέ ὁποιονδήποτε ἄλλο.
Σέ ὅλα αὐτά προστέθηκε καί
ζ) Πλήρης ἀφαίρεση τῆς διδασκαλίας τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ὡς ἑνιαίου συνόλου ἀπό τό γυμνάσιο καί ἀντικατάστασή της ἀπό σποραδικά ρητά καί περιστατικά.
Ἐφ΄ ὅσον ὅλα αὐτά παραμένουν ἔτσι, οἱ ἐπιφανειακές «διορθώσεις» καί «βελτιώσεις» εἶναι παντελῶς ἀνίκανες νά μεταβάλουν τό γενικό προβληματικό τοπίο τῶν ἐν λόγῳ προγραμμάτων.


Β΄) Κίνδυνοι πού περικλείονται στά ἐν λόγῳ προγράμματα
Μέ τά προγράμματα αὐτά, κατ΄ αὐτόν τόν τρόπο καί ὑπό αὐτές τίς ἐπιρροές ἡ θρησκευτική συνείδηση τοῦ ὀρθοδόξου χριστιανοῦ δέν θά ἀναπτυχθεῖ σύμφωνα μέ τήν ἐπιταγή τοῦ ἄρθρου 16, παράγρ. 2 τοῦ Συντάγματος. Ἀντίθετα θά παραβιασθεῖ ἡ ἐλευθερία τῆς συνειδήσεώς του, τήν ὁποία ἐπιτάσσει τό ἄρθρο 13 παρ. 1 τοῦ Συντάγματος[2].
Ἀπό ἕνα τέτοιο μάθημα ἀποκτοῦν αὐτομάτως καθολικό καί ἀναφαίρετο δικαίωμα ἀπαλλαγῆς ὅλοι οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί. Τόν κίνδυνο αὐτόν ἔχω ἐπισημάνει ἐδῶ καί πέντε χρόνια (ἀπό τό 2011) καί ἔχω προειδοποιήσει πολλές φορές ὅλους τούς ἁρμοδίους. Ἤδη ἔχουμε ἐπανειλημμένες προειδοποιήσεις ἀπό γονεῖς ὀρθοδόξων μαθητῶν.

Γ΄) Ὁ ἀγώνας τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν γιά τά ἀνθρώπινα δικαιώματα τῶν παιδιῶν τους
Γιά τούς λόγους αὐτούς ἀγωνιζόμαστε ὅλοι οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί, γιά τήν ὑπεράσπιση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τῶν παιδιῶν μας, τά ὁποῖα δικαιοῦνται ὀρθόδοξη παιδεία μέσα στό ἑλληνικό σχολεῖο.
Καί ἄν κανένας μᾶς ἀπευθύνει τό πασίγνωστο σόφισμα: «ὅμως τώρα στά σχολεῖα δέν ὑπάρχουν μόνο ὀρθόδοξοι, ἄρα οἱ ὀρθόδοξοι δέν δικαιοῦνται ὀρθόδοξη παιδεία». Ἀπαντοῦμε: πουθενά στήν ὑφήλιο δέν ἀκούσθηκε ποτέ, ὅτι ἀσκώντας κάποιος τά ἐκ τοῦ συντάγματος, τῶν νόμων καί τῶν διεθνῶν συμβάσεων ἀπορρέοντα ἀνθρώπινα δικαιώματά του ἀδικεῖ κάποιον τρίτο.
Καί ἄν κάποιος ἰσχυρισθεῖ, ὅτι «τό κράτος ἀποφασίζει γιά τό περιεχόμενο τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν» ἀπαντοῦμε: τό κράτος ἀποφασίζει, ἀλλά δέν ἔχει καί δικαίωμα νά παρανομεῖ καί νά παραβαίνει τό ἴδιο του τό Σύνταγμα καί τούς ἴδιους του τούς νόμους, νά παραβαίνει τίς ἀποφάσεις τῶν ἴδιων του τῶν δικαστηρίων καί τίς διεθνεῖς συμβάσεις τίς ὁποῖες αὐτό τό ἴδιο ἔχει ἐπικυρώσει καί ἐν τέλει νά καταπατᾶ τά ἀνθρώπινα δικαιώματα τῶν πολιτῶν του, νά περιφρονεῖ τή γνώμη τους καί τήν πίστη τους.
Καί ἄν κάποιος ἰσχυρισθεῖ, ὅτι τό «νέο» μάθημα θά εἶναι «διαθρησκειακό», ἀπαντοῦμε ὅτι: τέτοια λέξη δέν ὑπάρχει σέ κανένα λεξικό τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καί ἄν θέλει νά συνεννοηθοῦμε, ἄς μᾶς ὁρίσει τή σημασία, τό εὕρος καί τή χρήση τῆς λέξεως αὐτῆς[3].
Καί ἄν κάποιος μᾶς χαρακτηρίσει μέ τούς γνωστούς ποινικῶς κολάσιμους χαρακτηρισμούς, ὅπως «σκοταδιστές», «ταλεμπάν», «ἐξτρεμιστές», «διεξάγοντες ἱερό πόλεμο», «πιετιστές», «εὐσεβιστές» καί ὁτιδήποτε ἄλλο ἐκτός ἀπό ὀρθοδόξους χριστιανούς, ἄς γνωρίζει ὅτι θά κατηγορηθεῖ τόσο γιά ἐξύβριση, ὅσο καί γιά προσβολή προσωπικότητος.[1] Τό ἀναλυτικό ἱστορικό ὅλων αὐτῶν τῶν προβλημάτων βλ. στό Εὐάγγελος Στ. Πονηρός, Ὑπερασπίζοντας τή διωκόμενη ὀρθόδοξη παιδεία στό ἑλληνικό σχολεῖο, Ἐκδόσεις Πελασγός Ἰωάννου Χρ. Γιαννάκενα, Εἰδική ἔκδοση γιά τόν ὅμιλο Δημοκρατικός Τύπος Α.Ε., Ἀθήνα 2016, σ. 107-178.

[2] Καί γιά νά μή διατυπωθεῖ γιά ἄλλη μία φορά ὁποιαδήποτε παρερμηνεία τοῦ Συντάγματος ἐπαναλαμβάνω:
Τό Σύνταγμα τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας ἀναφέρει ἐπί λέξει στό ἄρθρο 16, παράγραφος 2:«Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες».
Δική μου παρατήρηση, τήν ὁποία ἔχω δημοσιεύσει ἀπειράριθμες φορές καί τήν ἔχω δείξει σέ δικαστές καί δικηγόρους καί μοῦ εἶπαν «ἔχεις δίκαιο»:
Ὁ Ἕλληνας μαθητής ἔχει ἑλληνική ἐθνική συνείδηση καί σύμφωνα μέ αὐτήν πρέπει νά διαπαιδαγωγηθεῖ, ὥστε νά ἀναπτυχθεί αὐτή βάσει τῆς παιδείας. Ὁ χριστιανός ὀρθόδοξος ἔχει χριστιανική ὀρθόδοξη συνείδηση καί σύμφωνα μέ αὐτήν πρέπει νά διαπαιδαγωγηθεῖ, ὥστε νά ἀναπτυχθεῖ αὐτή βάσει τῆς παιδείας. Ὁτιδήποτε ἄλλο εἶναι ἀντισυνταγματικό καί παραβιάζει ὄχι μόνον τό 16ο ἄρθρο τοῦ Συντάγματος, ἀλλά καί τό 13ο τό οποίο στήν πρώτη παράγραφό του ὁρίζει ἐπί λέξει: «Η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης είναι απαραβίαστη».
Αὐτά τά πρωτοδημοσίευσα τό 2010, τά ἔχω ἀναδημοσιευθεῖ ἄπειρες φορές καί δέν βρέθηκε κανένας νά τά ἀνασκευάσει.

[3] Ὁ γράφων γνωρίζει πολύ καλά τήν προέλευση αὐτῶν τῶν λεκτικῶν πειραματισμῶν. Καί τό ὡς ἄνω ἐρώτημα δέν ὀφείλεται σέ ἄγνοια, ἀλλά ἀποσκοπεῖ νά καταδείξει τό ἄτοπο τό ὁποῖο διακρίνει τούς πειραματισμούς αὐτούς.
πηγή: εδώ

Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2016

Το μάθημα των Θρησκευτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Με αφορμή, αλλά όχι με θέμα τη συζήτηση που διεξάγεται για το μάθημα των θρησκευτικών και το «τί συμβαίνει στην Ευρώπη», στην παρούσα αναφορά θα εξετασθεί η κατάσταση σχετικά με την θρησκευτική εκπαίδευση (θρησκευτικά) στα κράτη-μέλη της
ευρωπαϊκής ενώσεως, με ιδιαίτερη αναφορά σε χώρες αντιπροσωπευτικές διαφορετικών μεταξύ τους μοντέλων.
Άμεσα σχετιζόμενη με την ιστορία αλλά και τις ιδιαίτερες
συνθήκες κάθε κράτους, η θρησκευτική διδασκαλία στα σχολεία έχει πολλές πτυχές. Μπορεί να είναι ομολογιακή ή μη-ομολογιακή,
υποχρεωτική ή κατ' επιλογήν, με ή χωρίς εναλλακτικά μαθήματα.
Μπορεί ακόμα να συνίσταται σε απλή συμπερίληψη θρησκευτικών
δεδομένων, δεδομένων σχετικά με τη θρησκεία (
fait religieux), μέσα σε άλλα μαθήματα—όπως στην περίπτωση της Γαλλίας. Ενδέχεται τα μαθήματα να καθορίζονται με ευθύνη της εκάστοτε ομολογίας ή με ευθύνη και σχεδιασμό του κράτους, ή και σε συνδιοίκηση/συνεργασία μεταξύ εκκλησίας και κράτους.
Δεδομένου του ότι ο δημόσιος διάλογος στην Ελλάδα για το
μάθημα των θρησκευτικών περιστρέφεται γύρω από το δίλημμα
‘θρησκευτικά ή θρησκειολογία’, είναι σημαντικό να διαπιστωθεί ότι μάθημα θρησκειολογίας με τον τρόπο που το κατανοεί ο Έλληνας συμμετέχων στον δημόσιο λόγο δεν υφίσταται σχεδόν πουθενά στην Ευρώπη. Ναι μεν παρατηρούμε μια μεγάλη ποικιλία διαφορετικών τρόπων διδασκαλίας ή μη-διδασκαλίας των θρησκευτικών, σχεδόν πουθενά όμως δεν συναντούμε ένα υποχρεωτικό εξειδικευμένο μάθημα εκτεινόμενο σε αριθμό ετών, στο οποίο διδάσκονται με ισότιμο τρόπο και ουδετερότητα οι θρησκείες του κόσμου (κάτι, άλλωστε, που θα ήταν εξουθενωτικό για τον μαθητή). Συνήθως, οι χώρες στις οποίες 
παρατηρούμε στοιχεία θρησκειολογίας απλώς εντάσσουν την διδασκαλία πληροφοριών σχετικά με άλλες θρησκείες μέσα στην διδακτέα ύλη ενός μαθήματος θρησκευτικών—όπως, επί παραδείγματι, συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα, όπου στην διδακτέα ύλη της Β΄ Λυκείου περιλαμβάνονται εκτενή κεφάλαια σχετικά με τις άλλες θρησκείες. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι στις χώρες όπου εμφανίζεται μάθημα διδασκαλίας περισσοτέρων από μίας θρησκειών, αυτό σχετίζεται συνήθως με την παρουσία μειονοτήτων ή μεγάλου σώματος μεταναστών άλλης θρησκείας, η οποία σταδιακά εντάσσεται με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο στα σχολεία.Χαρακτήρας του θρησκευτικού μαθήματοςΣτις επτά χώρες που μελετούμε εκτενώς σε αυτήν εδώ την αναφορά, τέσσερις διαφορετικοί τύποι θρησκευτικού μαθήματος στο σχολείο έχουν ταυτοποιηθεί:

Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2016

Όλη η Ημερίδα των Θεολόγων της 24ης Σεπτεμβρίου στη Βέροια

Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων

Αναστάσιος Ζαμπελάκης, Πρόεδρος Ένωσης Θεολόγων Ημαθίας 

Παν. Τσαγκάρης, Γ. Γραμματέας ΠΕΘ 

Ιωάν. Κοτσάμπασης, Πρόεδρος Ενωμένης Ρωμιοσύνης ν. Ημαθίας


Ρεράκης Ηρακλής


Φύκαρης Ιωάννης


Σπαλιώρας Κωνσταντίνος, πρόεδρος ΠΕΘ

Θεοδοσίου Φανή, Θεολόγος 1ου Γυμν. Νάουσας

Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

Νίκος Σταμούλης, Νέα προγράμματα σπουδών στα Θρησκευτικά

Νέα προγράμματα σπουδών στα Θρησκευτικά
Παρά τις έντονες αντιδράσεις για τα νέα προγράμματα σπουδών στα Θρησκευτικά, το Υπουργείο Παιδείας επιμένει στην εφαρμογή τους, γι’ αυτό επιλέγω να απευθυνθώ δημόσια στους Σχολικούς Συμβούλους μας (των θεολόγων), ως των συνδετικών κρίκων των καθηγητών του κλάδου μας και του Υπουργείου Παιδείας, με όλο το σεβασμό και την εκτίμηση στο πρόσωπό τους,  και να τους θέσω μερικά ερωτήματα:
 (τα ερωτήματα αναφέρονται στην εφαρμογή των προγραμμάτων και όχι στο περιεχόμενο τους)

Πιστεύουν οι Σύμβουλοί μας ότι είναι ανθρωπίνως δυνατόν οι θεολόγοι καθηγητές να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της καθολικής εφαρμογής των νέων προγραμμάτων; Και δεν αναφέρομαι στην επιστημονική επάρκειά τους, που θεωρείται δεδομένη,  αλλά εστιάζω στις ανθρώπινες δυνατότητες. Πιστεύουν ότι οι μάχιμοι θεολόγοι που διδάσκουν στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου ή στις τρεις τάξεις του Λυκείου που είναι και η πλειονότητα και πολλοί άλλοι που διδάσκουν συμπληρώνοντας το ωράριό τους και στα δύο  ταυτόχρονα ότι είναι σε θέση, σε καθημερινή βάση, να εφαρμόσουν τον τεράστιο όγκο εργασίας που επιθυμεί το Υπουργείο, κάνοντας με αξιοπρέπεια τη δουλειά τους και κοιτάζοντας τους μαθητές τους στα μάτια; Και δεν μιλάμε για κάτι που θα κρατήσει μια-δυο βδομάδες ή ένα μήνα αλλά για μια ολόκληρη σχολική χρονιά! Έχουν αντιληφτεί τι πραγματικά απαιτούν από τους θεολόγους καθηγητές; Υπάρχει ανάλογο προηγούμενο με άλλο μάθημα;
Ποια είναι η εντύπωση που αποκόμισαν από τις συναντήσεις τους με τους θεολόγους των περιοχών ευθύνης τους;  Δεν είδαν τον προβληματισμό, την αγωνία και την απόγνωση στα πρόσωπά τους; Γιατί παραβλέπουν σιωπηρά τον  βασικό κανόνα της μάθησης που λέει ότι η ύλη κάθε χρονιάς είναι προϋπόθεση για την κατανόηση της ύλης της επόμενης χρονιάς, ο οποίος στην περίπτωσή μας  παραβιάζεται κατάφωρα;
Ας σκεφτούν τα παραπάνω (είναι και πολλά άλλα) και ας απαντήσουν πρώτα στον ίδιο τους τον εαυτό. Και αν η απάντηση είναι καταφατική (ότι δηλαδή οι θεολόγοι, θέλοντας και μη,  πρέπει να συνεργαστούν), τότε ας βολευτούν στη … θέση του Συμβούλου. Αν όμως συμμερίζονται την αγωνία μας και αισθάνονται ότι κάπου μας άφησαν ανυπεράσπιστους, έστω και τώρα, να ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΝ την απόσυρση των προγραμμάτων  θέτοντας μάλιστα τις παραιτήσεις τους στη διάθεση της υπηρεσίας, ή (αν συμφωνούν με τα νέα προγράμματα) έστω να ζητήσουν για φέτος την εφαρμογή τους  μόνο στην Α΄ Γυμνασίου και στην Α΄ Λυκείου, όπως πρέπει να γίνεται με κάθε αλλαγή ή μεταρρύθμιση.
Και δυο ακόμη ερωτήματα:
Τα πορίσματα, αλήθεια, από την πιλοτική εφαρμογή των προγραμμάτων πού  βρίσκονται; Τι λένε; Γιατί δεν δημοσιεύονται; (Μιας και το Υπουργείο διατείνεται ότι τίποτε δεν είναι ξαφνικό και ότι αυτά που προτείνονται τώρα βασίζονται στα συμπεράσματα της πιλοτικής τους εφαρμογής τα τρία προηγούμενα χρόνια!!!).
Και τέλος, σκέφτηκαν οι αξιότιμοι Σύμβουλοί μας ότι με όλη αυτή την κατάσταση διακυβεύεται η αξιοπρέπεια, η παιδαγωγική κατάρτιση και η διδακτική ικανότητα των δικών τους ανθρώπων, των θεολόγων τους; Γιατί καμιά σκοπιμότητα (δεν υπονοώ  από πλευράς συμβούλων) δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια τέτοια παράλογη βιασύνη και επιμονή!
        Είναι η ώρα που όλοι πρέπει να δράσουμε, αναλαμβάνοντας ο καθένας τη δική του, την προσωπική του ευθύνη!!
Νίκος Σταμούλης
Θεολόγος
πηγή: εδώ

Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016

Δελτίο τύπου της Ένωσης Θεολόγων Νομού Ημαθίας για την εκδήλωση της 24/09/2016 σχετικά με το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των Θρησκευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

                   Βέροια, 28 Σεπτεμβρίου 2016          

            Το Σάββατο 24/9/2016 πραγματοποιήθηκε στη Βέροια Ημερίδα με θέμα «Το μάθημα των θρησκευτικών σε κρίση», με αφορμή το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος, που με βιασύνη έθεσε σε ισχύ το Υπουργείο Παιδείας στις 13/9/2016. Την Ημερίδα συνδιοργάνωσαν η Ένωση Θεολόγων Νομού Ημαθίας, η Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας, η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων και η «Ενωμένη Ρωμιοσύνη», και συμμετείχαν σ’ αυτήν καθηγητές του ακαδημαϊκού χώρου, εκπαιδευτικοί και των δύο βαθμίδων, κληρικοί, γονείς και μαθητές (http://schoolpalmos.blogspot.gr/2016/09/blog-post_24.html).
Οι ομιλητές της ημερίδας μίλησαν για «Τα νέα Προγράμματα Σπουδών στα θρησκευτικά: Κατήχηση στην πολυθρησκεία, αποορθοδοξοποίηση, προσηλυτισμός και ανισονομία σε βάρος των ορθοδόξων μαθητών», επιχείρησαν «Δομική προσέγγιση του νέου Αναλυτικού Προγράμματος του Μαθήματος των Θρησκευτικών (εφεξής: ΜτΘ) στο Ελληνικό σχολείο: κοινωνικοδιδακτικοί προβληματισμοί και ερωτήματα». Περαιτέρω διερευνήθηκαν «Τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα σπουδών στο ΜτΘ και οι επιπτώσεις τους στη διδασκαλία και τη μάθηση» και παρουσιάστηκε «Η δοκιμή του νέου Αναλυτικού Προγράμματος σπουδών του ΜτΘ σε Πιλοτικό πρόγραμμα στο Γυμνάσιο και οι διδακτικές και παιδαγωγικές αποτιμήσεις του».
Από τις εισηγήσεις των ομιλητών καθώς και το γόνιμο προβληματισμό [και τη συζήτηση] που ακολούθησαν προέκυψαν οι ακόλουθες διαπιστώσεις (τις οποίες ανεπιφύλακτα συμμερίζεται και η Ένωση Θεολόγων Νομού Ημαθίας):
1. Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των Θρησκευτικών αλλοιώνει τον μέχρι σήμερα Ορθόδοξο κατά βάση χαρακτήρα του μαθήματος, εντάσσοντας στην πράξη ένα μοντέλο διδασκαλίας που έχει όχι απλώς ουδετερόθρησκο, παρά κυρίως πανθρησκειακό χαρακτήρα.
2. Με τον τρόπο που επιβάλλεται να γίνει η διδασκαλία δημιουργείται ιδεολογική και πνευματική σύγχυση στους μαθητές, οι οποίοι λόγω ηλικίας δεν είναι δυνατόν να κατανοήσουν και να αντιληφθούν νοήματα, εξαιτίας κυρίως της ταυτόχρονης σύγκρισης ιδεολογιών, ομολογιών και θρησκειών.
3.  Η δομή του νέου Προγράμματος Σπουδών είναι άκρως προβληματική και αντιπαιδαγωγική, γιατί συσσωρεύει ανοργάνωτα και άτακτα γνώσεις από διάφορους θρησκευτικούς χώρους, χωρίς να υπάρχει από πριν η στοιχειώδης ιστορική και βάσει μιας λογικής σειράς εξέταση των θεμάτων με τα οποία ασχολείται.
4. Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών μετατρέπει τον θεολόγο καθηγητή σε φορέα πανθρησκειακής προπαγάνδας και ενδεχόμενο ασκητή προσηλυτισμού εις βάρος των μαθητών σε θρησκεύματα και πνευματικούς χώρους επικίνδυνους και πνευματοκτόνους.
5. Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών δημιουργήθηκε από μια ισχνή μειοψηφία ανθρώπων του εκπαιδευτικού χώρου, οι οποίοι δεν έλαβαν υπόψη τους ούτε τις θέσεις της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων, ούτε της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, αλλά ούτε κυρίως τα πορίσματα της δοκιμής του Νέου προγράμματος σε πιλοτικά σχολεία.
6. Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών δημιουργεί αδικία και ανισονομία σε βάρος των Ορθοδόξων μαθητών, οι οποίοι, ενώ συνταγματικά έχουν κατοχυρωμένο δικαίωμα να διδάσκονται τα της θρησκείας τους, μπαίνουν σε διαδικασία ενασχόλησης με άλλες θρησκείες και μάλιστα υπό μορφή θρησκευτικού συγκρητισμού.
7. Η απουσία βιβλίου που θα υποστηρίζει τη διδακτική πράξη κρίνεται αντιπαιδαγωγική και απαράδεκτη.
Το Δ. Σ. της Ένωσης Θεολόγων Νομού Ημαθίας

                                                                                (& τα μέλη Βέροιας – Νάουσας) 

Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2016

"Το μάθημα των Θρησκευτικών σε κρίση" - Η Ημερίδα στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο της Βέροιας

Ρεπορτάζ από το Faretra.infoΗμερίδα στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο της Βέροιας
Συνδιοργανωτές η Μητρόπολη, η Ένωση Θεολόγων Ημαθίας, η ΠΕΘ και η«Ενωμένη Ρωμιοσύνη»
Την προσχεδιασμένη, από πλευράς κυβέρνησης,  αποδόμηση του μαθήματος των θρησκευτικών, όσον αφορά την ταυτότητα, τον ορθόδοξο παιδαγωγικό του χαρακτήρα και προσανατολισμό και μέ ό, τι αυτό συνεπάγεται πνευματικά αλλά και δυνάμει κοινωνικά για τη μαθητική κοινότητα, κατήγγειλαν από κοινού  η Ένωση Θεολόγων Νομού Ημαθίας σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας, την Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων και την «Ενωμένη Ρωμιοσύνη», στη σημερινή ημερίδα με τίτλο "Το μάθημα των Θρησκευτικών σε κρίση",  που συνδιοργάνωσαν οι παραπάνω και πραγματοποιήθηκε το πρωί στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο της πόλης.
 
Προσκεκλημένοι εισηγητές της συνδιοργάνωσης ήταν οι κ.κ. Δρ. Κωνσταντίνος Σπαλιώρας, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων(ΠΕΘ),  Π. Τσαγκάρης, Γενικός Γραμματέας της ΠΕΘ Ι.Κοτσάμπασης, Πρόεδρος της Ενωμένης Ρωμιοσύνης,  Ηρακλής Ρεράκης, Καθηγητής Παιδαγωγικής Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Δρ. Ιωάννης Φύκαρης, Επίκουρος Καθηγητής Διδακτικής Μεθοδολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Φανή Θεοδοσίου, Καθηγήτρια Θεολόγος του 1ου Γυμνασίου Νάουσας.
Την έναρξη της διαδικασίας κήρυξε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας κ.κ. Παντελεήμων με την καθιερωμένη προσευχή.
Οι εισηγητές παρατήρησαν ότι η αποδόμηση του μαθήματος των θρησκευτικών ισοδυναμεί με την βέβαιη αποδόμηση της ελληνικής κοινωνίας που ήδη πάσχει από έλλειψη φραγμών, αξιών και προτύπων, στην οποία δεσπόζει ο παραλογισμός του... να θεωρείται το φως σκότος και αντιστρόφως.
Ειδικότερα έκαναν εκτενή λόγο για μεθοδική προσπάθεια από χρόνια, που σήμερα κορυφώνεται με το πακέτο των νεοτεριστικών κατευθύνσεων του Υπουργού Παιδείας Νίκου Φίλη και των συνεργατών του, για μια εκ βάθρων αλλαγή του διδακτικού χαρακτήρα του μαθήματος με την  αποχριστιανοποίηση ή σωστότερα απο – ορθοδοξοποίηση του, σε κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα, αρχής γενομένης από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, με στόχο τη μετατροπή του σε εργαλείο αλλοίωσης της θρησκευτικής συνείδησης και εντέλει σύγχυσης των μαθητών από τις τρυφερές ακόμα ηλικίες, (φυσιολογική η ανυπαρξία κριτικής ικανότητας και υπαρξιακής αυτοσυνηδεισίας) εισάγοντάς τους ανεμπόδιστα στο πνεύμα της Νεοεποχίτικης πανθρησκείας και του συγκρητισμού(κράμα των θρησκειών), έχοντας ως συνέπεια να μην μπορούν ξεκάθαρα να διαμορφώσουν θρησκευτική συνείδηση.
Και όλα αυτά, όπως υπογράμμισαν ομόφωνα οι ομιλητές, με την πρόφαση της πάταξης του κατηχητισμού στο νέο εκπαιδευτικό μοντέλο που πρεσβεύει η ομάδα του κ. Φίλη, σύμφωνα με το οποίο απαιτείται να πάψει το μάθημα των θρησκευτικών να είναι ομολογιακό, όπως από ετών χαρακτηρίζεται και να μετασχηματιστεί προσχηματικά σε πολυπολιτισμικό - θρησκειολογικό, προβάλλοντας ισότιμα όλα τα δόγματα και τις θρησκευτικές παραδόσεις ως ακέραιες αλήθειες ή ως κομμάτια μιας ενιαίας αλήθειας, παραβλέποντας τις Καινοδιαθηκικές διατυπώσεις που αφορούν στο πρόσωπο  του Ιησού Χριστού: «Εγώ ειμί η Οδός η Αλήθεια και η Ζωή...».
 
Χριστιανισμός,Βουδισμός, Ιουδαϊσμός, Ισλάμ, Ινδουισμός κ.ο.κ. παρουσιάζονται πλέον ως ισότιμες και παράλληλες οδοί υγειούς θρησκευτικότας που οδηγούν στην σωτηρία,  κάτι που οι ομιλητές χαρακτήρισαν ως απάτη και ανεντιμότητα που αγγίζει τα όρια ενός ιδιότυπου προσηλυτισμού, αφού η συγκεκριμένη εκπαιδευτική πολιτική λειτουργεί ως άλλος οδοστρωτήρας που ισοπεδώνει και ομογενοποιεί πολλά και διαφορετικά «πιστεύω», ασύμβατα μεταξύ τους.
Μια πολιτική, όπως επεσήμαναν,  χωρίς κανέναν σεβασμό απέναντι στην πλειονότητα (πληθυσμιακά τουλάχιστον) των βαπτισμένων Χριστιανών Ορθοδόξων Ελλήνων μαθητών που έχουν και αυτοί, όπως και η μειονότητα των ετεροδόξων και αλλοθρήσκων στη χώρα μας (βλπ τι ισχύει σε κάθε ευρωπαϊκό σχολείο) το δικαίωμα στην εκμάθηση της πίστης και παράδοσης των γονιών και των παππούδων τους, από τους καθ’ ύλην εκπαιδευτικούς της ιδίας με αυτήν των αντίστοιχων  μαθητών  πίστης.
 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

Ο Σεβασμιώτατος καλωσόρισε τους προσκεκλημένους, στο χαιρετισμό του, χαρακτηρίζοντας ως απαράδεκτα και επικίνδυνα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα, ικανά να προκαλέσουν σοβαρές ρήξεις σε κοινωνία και Εκκλησία και θεώρησε το θέμα της κρίσης του μαθήτος μείζον για όλη τη χώρα.
Στήριξε ανοιχτά τις θέσεις του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου κατά της νεοφανούς πολιτικής του Υπουργείου, ενώ έκανε λόγο για την αναγκαιότητα της παραδοσιακής θρησκευτικής αγωγής με αντικείμενο την ορθόδοξη εμπειρία που διαφυλλάττει την εθνική μας συνοχή και εγγυάται, όπως είπε, την ολοκλήρωση της ψυχοπνευματικής προσωπικότητας των μαθητών.
Ναι στην επιστημονική πληροφόρηση των μαθητών περί των θρησκευμάτων αλλά όχι στην ισοπέδωση της αλήθειας, στο όνομα μιας επιδιωκόμενης πανθρησκειακής αποδοχής, είναι η σύνοψη των λεγομένων του. «Πρόκειται για ένα μάθημα που εμποδίζει τη συνάντηση και τη σχέση του μαθητή με τον Θεό», παρατήρησε.
 
ΑΝ. ΖΑΜΠΕΛΑΚΗΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ
Με τη σειρά του ο κ. Ζαμπελάκης σημείωσε μεταξύ άλλων ότι το ζήτημα προσλαμβάνει πλέον πανεθνικές διαστάσεις προβληματισμού καθώς στόχος των νέων προγραμμάτων είναι η απομείωση και διάβρωση της θρησκευτικής και εθνικής ταυτότητας της εκαπιδευτικής κοινότητας και της ελληνικής κοινωνίας γενικότερα. «Τα προγράμματα επιβλήθηκαν από μια ισχνη μειοψηφία ανθρώπων , περιφρονώντας τόσο την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας, όσο και την ΠΕΘ στις αποφάσεις τους», επεσήμανε και συμπλήρωσε ότι η εμμονή των κυβερνώντων για την δήθεν απάλειψη του κατηχητικού και ομολογιακού χαρακτήρα του μαθήματος ενέχει καθαρό δόλο. «Δεν λέμε όχι στην ποιοτική αναβάμιση του μαθήματος αλλά στην υποβάθμιση και την ισοπέδωση που επιχειρείται», τόνισε και απευθυνόμενος στον Μητροπολίτη κ.Παντελεήμονα ζήτησε από την Εκκλησία να ορθώσει το δέον ανάστημα.
 
Π. ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ
Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Γενικός Γραμματέας της ΠΕΘ,
ο οποίος μεταξύ άλλων, με αφορμή και την αναφορά του στη σύνδεση της θρησκευτικότητας της Βέροιας με τον Απ. Παύλο, είπε ότι το αποστολικό μήνυμα της αλήθειας που διέδωσε ο πρωτοκορυφαίος των Αποστόλων στα πέρατα της οικουμένης, σήμερα καταπατείται άνομα και αντισυνταγματικά από την ομάδα του κ. Φίλη, προσπαθώντας να παρουσιάσουν και να καταστήσουν την Ελλάδα ως ουδετερόθρησκο κράτος.
 
Ι. ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗΣ
Ο Πρόεδρος της Ενωμένης Ρωμιοσύνης στο χαιρετισμό του μίλησε για κατάφορη αδικία και παραλογισμό που συνιστά το φαινόμενο αλλόδοξοι και αλλόθρησκοι να διδάσκονται την πίστη τους στην Ελλάδα και παντού και οι Ορθόδοξοι όχι.
«Σκοπός του Υπουργού είναι η σύγχυση των μαθητών», σημείωσε.
 
Η. ΡΕΡΑΚΗΣ
Ο κ.Ηρακλής Ρεράκης, στην εισήγησή του με θέμα «Τα νέα Προγράμματα Σπουδών στα θρησκευτικά: Κατήχηση στην πολυθρησκεία, αποορθοδοξοποίηση, προσηλυτισμός και ανισονομία σε βάρος των ορθοδόξων μαθητών» υπογράμμισε ότι Σύνταγμα, νόμοι και νομολογίες θα πρέπει να καταρτώνται με υγιή κριτήρια και γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας και της κοινωνίας και υπεραμύνθηκε του αυτονόητου δικαιώματος των Ορθοδόξων μαθητών να διδάσκονται την πίστη τους, κάτι που όπως είπε κατοχυρώνει και προστατεύει πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ. Παρουσίασε στη συνέχεια διεξοδικά τις αρχές και τη δομή των αναλυτικών προγραμμάτων από το 2006 μέχρι σήμερα αποκαλύπτοντας ότι ο χαρακτήρας του μαθήματος δεν ήταν κατηχητικός με την εμμονική έννοια που θέλει να προσδώσει στον όρο ο Υπουργός και οι συν αυτώ αλλά υπήρξε πραγματικό εργαλείο καλλιέργειας και ολοκλήρωσης της προσωπικότητας των μαθητών, κάτι από σήμερα δε θα ισχύει.
Αντίθετα το κυβερνητικό εγχείρημα με τις αλλαγές επιχειρεί μια τεχνητή και επιφανειακή σύγκληση Χριστού και άλλων θρησκευμάτων που θα οδηγήσει σε εσφαλμένα επιστημονικά συμπεράσματα αλλά και σε ηθικές αλλοιώσεις. «Με την πολυθεϊα δεν απαξιώνεται μόνον η πίστη των ορθόδοξων μαθητών και των γονιών τους αλλά και οι πίστεις των αλλοθρήσκων μαθητών, αφού ο Υπουργός παρουσιάζει και αυτούς ως δυνάμει ουδετεροθρησκους ερευνητές», είπε συγκεκριμένα.
«Για ποιον Θεό μας μιλούν τα σύγχρονα προγράμματα;», διερωτήθηκε.
 
Ι. ΦΥΚΑΡΗΣ
Ο κ.Ιωάννης Φύκαρης, στην εισήγησή του με θέμα «Δομική προσέγγιση του νέου Αναλυτικού Προγράμματος του ΜτΘ στο Ελληνικό σχολείο: κοινωνικο-διδακτικοί προβληματισμοί και ερωτήματα», αποκάλυψε ότι ο Υπουργός και η ομάδα του δεν απάντησαν ποτέ στα ερωτήματα ποιες ανάγκες υπαγόρευσαν τόσο τη διαμόρφωση των προγραμμάτων αλλά και ποιές ευρύτερες κοινωνικές ανάγκες αυτά εξυπηρετουν, ενώ θεώρησε τραγική την κινδυνολογία, από πλευράς του κ. Φίλη, να υπάρξουν μελοντικές συγκρούσεις ορθοδόξων και αλλοθρήσκων εντός του ελληνικού σχολείου. «Η συντεταγμένη πολιτεία οφείλει να ακούει την κοινωνία και τις πραγματικές ανάγκες της πριν νομοθετήσει και πράξει οτιδήποτε», δήλωσε κατηγορηματικά. Καταδικάζοντας στη συνέχεια τους δόλιους στόχους μέσα από τις αλλαγές υπογράμμισε εμφατικά ότι άλλο η αποδοχή της ετερότητας και διαφορετικότητας, κάτι που διαπνέει αυτονοήτως την ορθόδοξη πίστη και ζωή και άλλο η κατάργηση του τι πραγματικά είσαι, για να συνυπάρχεις με τον άλλο.
 
Κ. ΣΠΑΛΙΩΡΑΣ
Ο κ. Κωνσταντίνος Σπαλιώρας, στην εισήγησή του με θέμα «Τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα σπουδών στο ΜτΘ και οι επιπτώσεις τους στη διδασκαλία και τη μάθηση», σημείωσε ότι τα νέα προγράμματα βρίθουν από διάφορα παραμύθια και σε αυτό το πνεύμα μίλησε παραβολικά μέσα από τον Αίσωπο αλλά και τον Μακρυγιάννη για την απαξίωση του μαθήματος, όπως αυτό μεταμορφώνεται από τον Υπουργό. «Κουφια καρύδια τα προγράμματα», είπε και έκανε λόγο για παλιά συνταγή που αποτελεί κακέκτυπο άγγλων θεωρητικών της θρησκειολογίας, χωρίς ωστόσο η κυβέρνηση να θέλει πραγματικά την θρησκειολογική πληροφόρηση.
Στην πραγματικότητα επιδιώκει τη σύχυση των μαθητών από την Δ’ Δημοτικού, όταν τους καλεί να γνωρίσουν προσευχές και λαυτρευτικά τυπικά όλων των θρησκευμάτων, εμποδίζοντας τους έτσι να διαμορφώσουν ορθόδοξη αυτοσυνειδησία, σε πολύ κρίσιμη ηλικία. «Θέλουν ένα ουδετερόθρησκο σχολείο που να ωθεί τους μαθητές σε ένα δικό τους αυτόνομο αξιακό και ηθικό σύστημα, αποσυνδεδεμένο από την εμπειρία του Χριστιανισμού», ήταν κάποια από τα λόγια του.
 
Φ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
Τέλος η κ.Φανή Θεοδοσίου, στην εισήγησή της με θέμα «Η δοκιμή του νέου Αναλυτικού Προγράμματος σπουδών του ΜτΘ σε Πιλοτικό πρόγραμμα στο Γυμνάσιο και οι διδακτικές και παιδαγωγικές αποτιμήσεις του», αποκάλυψε μέσα από την προσωπική της εμπειρία ενασχόλησης με το πιλοτικό πρόγραμμα για 3 χρόνια, την έλλειψη παντελούς οργάνωσης, εγχειριδίων και υλικοτεχνικής υποδομής, κάτι που δυσκόλεψε αρκετά τόσο την ίδια και τους μαθητές.
Την  ημερίδα παρακολούθησε μεταξύ άλλων ο Προϊστάμενος της Α/Θμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας Δ. Διαμαντόπουλος,  πλήθος εκπαιδευτικών, κληρικών, Μοναχών, γονέων αλλά και μαθητών, οι οποίοι συμμετείχαν στο διάλογο με τους εισηγητές που ακολούθησε μετά το πέρας της διαδικασίας.
Πηγή: εδώ

Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   Σ Ε   Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α


Η Ένωση Θεολόγων Νομού Ημαθίας σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας, την Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων και την «Ενωμένη Ρωμιοσύνη», ανταποκρινόμενοι στην απαίτηση των καιρών για αντίδραση πάνω στην κλιμακούμενη αποδόμηση του μαθήματος των Θρησκευτικών, σας προσκαλούν στην Ημερίδα που διοργανώνουν με θέμα:


ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΚΡΙΣΗ


Η Ημερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, σε γονείς και
κηδεμόνες μαθητών, σε κληρικούς και φυσικά σε κάθε
ενδιαφερόμενο και θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24
Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 10:30 π.μ. στο Παύλειο Πολιτιστικό
Κέντρο (πλησίον τοῦ Βήματος τοῦ Ἀποστόλου Παύλου)
στή Βέροια, σύμφωνα μέ τό ἀκόλουθο πρόγραμμα.

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΟΣ


Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2016
10:30 π.μ.
Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο Ι.Μ. Βεροίας
Α’ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Πρόεδρος: Ευθύμιος Χωματάς, εκπαιδευτικός
10:30 – 10:45 Έναρξη -Χαιρετισμοί
10:45 - 11:00 «Τα νέα Προγράμματα Σπουδών στα θρησκευτικά:
Κατήχηση στην πολυθρησκεία, αποορθοδοξοποίηση,
προσηλυτισμός και ανισονομία σε βάρος των ορθοδόξων μαθητών»,
Ηρακλής Ρεράκης, Καθηγητής Παιδαγωγικής Θεολογικής Σχολής
Α.Π.Θ.
11:00 - 11:15 «Δομική προσέγγιση του νέου Αναλυτικού
Προγράμματος του ΜτΘ στο Ελληνικό σχολείο: κοινωνικο-
διδακτικοί προβληματισμοί και ερωτήματα», Δρ. Ιωάννης
Φύκαρης, Επίκουρος Καθηγητής Διδακτικής Μεθοδολογίας
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
11:15- 11:30 «Τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα σπουδών στο ΜτΘ
και οι επιπτώσεις τους στη διδασκαλία και τη μάθηση», Δρ.
Κωνσταντίνος Σπαλιώρας, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης
Θεολόγων, Διευθυντής Γυμνασίου-Λυκειακές Τάξεις Νέου
Μοναστηρίου Φθιώτιδας
11:30 – 11:45 Διάλειμμα
Β’ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
11:45 - 12:00 «Η δοκιμή του νέου Αναλυτικού Προγράμματος
σπουδών του ΜτΘ σε Πιλοτικό πρόγραμμα στο Γυμνάσιο και οι
διδακτικές και παιδαγωγικές αποτιμήσεις του», Φανή Θεοδοσίου,
Καθηγήτρια Θεολόγος του 1ου Γυμνασίου Νάουσας
12:15 -12:45 Συζήτηση - Πορίσματα  

Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2016

Τα ανορθόδοξα θρησκευτικά αμφισβητούν τον πολιτισμό μας


Γράφει ο Κωνσταντίνος Χολέβας.
Στις 4 Σεπτεμβρίου στο Ηρώδειο η Μητρόπολις Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας παρουσίασε μία ωραία παράσταση με χορούς και τραγούδια από την αλησμόνητη Μικρά Ασία. Στο τέλος ο Αρχιεπίσκοπος  Ιερώνυμος τόνισε με νόημα ότι είναι κρίμα να ψαλιδίζουμε αυτούς τους θησαυρούς του πολιτισμού μας και να ξεδιψούμε από τα ξεροπήγαδα άλλων χωρών.
Οι θησαυροί του πολιτισμού μας  βασίζονται στην  Ελληνορθόδοξη Παιδεία,   που κράτησε όρθιο το Έθνος μας σε περιόδους δουλείας και σε περιόδους ειρήνης. Η πρόοδος των παιδιών μας δεν μπορεί να προέλθει μόνο από μία τεχνοκρατική γνώση χωρίς την καλλιέργεια ήθους και προτύπων. Φοβούμαι ότι η προσπάθεια για την επιβολή στα σχολεία μας ενός αποχριστιανοποιημένου και πολυθρησκειακού μαθήματος στη θέση των Ορθοδόξων Θρησκευτικών θα οδηγήσει σε μία περαιτέρω αμφισβήτηση του πολιτισμού μας και σε διαστρέβλωση της εθνικής μας ταυτότητας.
Η Ορθόδοξη Χριστιανική αγωγή είναι απαραίτητο συμπλήρωμα των άλλων μαθημάτων, διότι προβάλλει τα πρότυπα των Αγίων και των μαρτύρων ως αντίβαρο στον υλισμό, στον εγωκεντρισμό και στον υπερκαταναλωτισμό.
Η Ορθόδοξη Παιδεία είναι αυτή που δίδαξε στον λαό μας την φιλανθρωπία και την αλληλεγγύη προς τον φτωχό, τον πάσχοντα, τον πρόσφυγα. Αν την ξεριζώσουμε από τα σχολεία θα διαπλάσουμε ανθρώπους αντικοινωνικούς.
Η Ορθόδοξη αγωγή καλλιεργεί την ορθή και υπεύθυνη δημοκρατική αντίληψη, ότι όλοι έχουμε και δικαιώματα και υποχρεώσεις. Αντιθέτως η απομάκρυνση του Ευαγγελίου από τις σχολικές αίθουσες θα οδηγήσει περισσότερους νέους σε αντιδημοκρατικές ιδεολογίες.
Η Ορθόδοξη Χριστιανική αγωγή, παρά τις ελλείψεις που παρουσιάσθηκαν κατά καιρούς στη διδασκαλία της, τόνωσε την εθνική μας ταυτότητα και μίλησε στα παιδιά μας για τη συμβολή της Εκκλησίας στην επιβίωση του Έθνους. Με το προτεινόμενο πολυθρησκειακό μάθημα τα παιδιά μας θα αγνοούν την προσφορά του Πατροκοσμά και των Νεομαρτύρων.
Η Ορθόδοξη Χριστιανική διδασκαλία στα σχολεία  είναι χρήσιμη και για τη συνειδητοποίηση του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Μία από τις ρίζες της Ευρώπης, στην οποία ανήκουμε, είναι ο Χριστιανισμός. Όχι οι ανατολικές θρησκείες, τις οποίες θα διδάσκονται τα ελληνόπουλα από τις πρώτες τάξεις του σχολείου.
Η Ορθόδοξη Χριστιανική παιδεία είναι απολύτως συμβατή με το Σύνταγμα και τις σχετικές δικαστικές αποφάσεις. Τα ανορθόδοξα Θρησκευτικά που έχουν σχεδιασθεί, παρά τις πιθανές καλές προθέσεις των σχεδιαστών τους, ασεβούν προς τον σκοπό της Παιδείας, όπως τον προβλέπει το Σύνταγμα.
Τα Ορθόδοξα Θρησκευτικά, τα οποία ήδη διδάσκονται χωρίς κατηχητικό χαρακτήρα,  τα παρακολουθούν πολλοί αλλόθρησκοι για να μάθουν τον πολιτισμό της χώρας που τούς φιλοξενεί. Με το προτεινόμενο πολυθρησκειακό συνονθύλευμα οι απαλλαγές θα είναι περισσότερες. Ακόμη και σε ένα θρησκειολογικό μάθημα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επιτρέπει τις απαλλαγές.
Τα ανορθόδοξα Θρησκευτικά πρέπει να αποσυρθούν, διότι ψαλιδίζουν τον πολιτισμό μας!
Άρθρο στην ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 11 Σεπτεμβρίου 2016
πηγή: εδώ

Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2016

Ἡ εὐθανασία ἀποτελεῖ μορφὴ αὐτοκτονίας ἢ ὑποβοηθούμενη αὐτοκτονία!

Ἀπὸ τὸ βιβλίο «Χριστιανικὴ ἠθικὴ ΙΙ», τοῦ Γεωργίου Ἰ. Μαντζαρίδη, καθηγητὴ Θεολογικῆς ΑΠΘ

Ἀπαράδεκτη ἀπὸ χριστιανικὴ ἄποψη εἶναι ἡ εὐθανασία α) ὡς σκόπιμη παρέμβαση γιὰ τὴν ἀπαλλαγὴ τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ ἀνίατη ἀσθένεια ἢ ἀνυπόφορους σωματικοὺς ἢ ψυχικοὺς πόνους καὶ β) ὡς διακοπή προσφορᾶς τῶν μέσων ἐπιβιώσεως γιὰ τὸν ἴδιο σκοπό. Ἡ πρώτη μορφὴ εὐθανασίας, ποὺ χαρακτηρίζεται καὶ ὡς ἐνεργητικὴ εὐθανασία, ἀποτελεῖ μορφὴ αὐτοκτονίας ἢ ὑποβοηθούμενη αὐτοκτονία, ὅταν γίνεται μὲ τὴ θέληση τοῦ ἀσθενοῦς, ἢ φόνου, ὅταν γίνεται χωρὶς τὴ θέλησή του. (Ἐξάλλου ἡ αὐτοκτονία ἔρχεται σὲ ἀντίθεση πρὸς τὴ ρητὴ ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ «οὐ φονεύσεις». Στὴν πατερικὴ γραμματεία ἡ αὐτοκτονία χαρακτηρίζεται ὡς ἁμάρτημα βαρύτερο ἀπὸ τὸν φόνο, ἐνῶ ἡ Ἐκκλησία ἀρνεῖται νὰ προπέμψει τοὺς αὐτόχειρες μὲ νεκρώσιμη ἀκολουθία, ἑξαιρώντας τοὺς ψυχικὰ ἀσθενεῖς). Ἡ δεύτερη μορφή, ποὺ χαρατκτηρίζεται καὶ ὡς παθητικὴ εὐθανασία, δὲν μπορεῖ νὰ μὴ διαφοροποιεῖται ἀπὸ τὴν πρώτη. Τέλος ὑπάρχει καὶ ἡ ἔμμεση εὐθανασία, ποὺ ἐπέρχεται ὡς μὴ ἐπιδιωκόμενη παρενέργεια ἀπὸ τὴ χρήση...
φαρμάκων γιὰ τὴν καταπολέμηση τοῦ ἀφόρητου πόνου.

…Ἡ νομιμοποίηση τῆς εὐθανασίας δὲν ἀποτελεῖ κάποιο ἐπιμέρους σύμπτωμα τῆς κοινωνίας, ἀλλὰ σημαντικὸ δείκτη, ποὺ φανερώνει οὐσιαστικὴ διαφοροποίηση στὴ θεώρηση τῆς ζωῆς, ἐνῶ ταυτόχρονα καλλιεργεῖ νέα ἤθη στὴν κοινωνία καὶ τὴν ἰατρική. Ἡ διάδοση τῆς ἐκκοσμικεύσεως καὶ ἡ ἀντίστοιχη χαλάρωση τῆς θρησκευτικῆς θεωρήσεως τῆς ζωῆς συνέβαλαν ἀποφασιστικὰ στὴν προώθηση τῆς κοινωνικῆς «ἀνομίας». Αὐτὴ εἶναι φυσικὸ νὰ συντελεῖ στὴν αὔξηση ὄχι μόνο τῶν ἀνομικῶν αὐτοκτονιῶν, ἀλλὰ καὶ τῆς καταφυγῆς στὴν εὐθανασία. Ὁ ἄνθρωπος θωρακίζεται στὴν ἀτομικότητά του, χάνει τὴ θρησκευτική του πίστη καὶ θεωρεῖ τὴ διατήρηση ἢ τὸν τερματισμὸ τῆς ζωῆς ὡς ἀτομικὸ δικαίωμα. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ ἐπιβάλλεται στὴν κοινωνία κάποια ἄλλη ἀντίληψη γιὰ τὴν ἰατρικὴ καὶ τὸν γιατρό. Ἡ ἰατρική, ὅπως καὶ ὁ γιατρός, δὲν καλεῖται μόνο νὰ θεραπεύει τοὺς ἀσθενεῖς, ἀλλὰ καὶ νὰ τοὺς θανατώνει.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία θεωρεῖ ὡς ἀπιστία πρὸς τὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ κάθε θάνατο ποὺ προκαλεῖται ἀπὸ τὴ δειλία τοῦ ἀνθρώπου νὰ ἀντιμετωπίσει τὶς δυσκολίες τῆς ζωῆς. Ἀντίστοιχα ἀποδοκιμάζει «ὡς ἀντιδεοντολογικὴ καὶ προσβλητική τοῦ ἰατρικοῦ λειτουργήματος» καὶ κάθε ἰατρικὴ πράξη ποὺ δὲν συντελεῖ στὴν παράταση τῆς ζωῆς ἀλλὰ ἐπισπεύδει τὸν θάνατο. Κατὰ τὴ διδασκαλία ὅμως τῆς Ἐκκλησίας ἡ ζωὴ καὶ ὁ θάνατος τοῦ Χριστιανοῦ δὲν ἀφοροῦν μόνο τὸν ἑαυτό του, ἀλλὰ συνδέονται ἄμεσα μὲ τοὺς συνανθρώπους του καὶ προπαντὸς μὲ τὸν ἴδιο τὸν Θεό. Ἔτσι ἡ ζωὴ καὶ ὁ θάνατος δὲν τοποθετοῦνται κάτω ἀπὸ τὸ πρίσμα τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων ἀλλὰ στὸ πλαίσιο τῆς κοινωνίας μὲ τὸν Θεὸ καὶ τὸν πλησίον.

...Ἡ ἐφαρμογὴ τῆς εὐθανασίας γίνεται συνήθως μὲ ἐπίκληση τῆς «ποιότητας ζωῆς». Καὶ ἡ ποιότητα ζωῆς στὴν ἐποχὴ μας ἐκτιμᾶται μὲ ὑλιστικὰ καὶ εὐδαιμονιστικὰ κριτήρια. Ἡ ἐκτίμηση ὅμως αὐτὴ εἶναι μονοδιάστατη καὶ μυωπική. Ἡ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου δὲν εἶναι μόνο βιολογικὴ ἀλλὰ καὶ πνευματική. Ἰδίως ἐνώπιον τοῦ θανάτου, ὅπως καὶ ἐνώπιον ἄλλων ὁριακῶν καταστάσεων (π.χ. πόνου, ἀγωνίας), ἡ πνευματικὴ διάσταση τῆς ζωῆς γίνεται περισσότερο αἰσθητή. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι καὶ ἡ ποιότητα τῆς ζωῆς πρέπει νὰ ὑπολογίζεται σφαιρικά. Γι΄ αὐτὸ καὶ ἡ καλύτερη προστασία της γίνεται, ὅταν ἐνισχύεται ὁ ἄνθρωπος νὰ ὑπομένει ὅλες τὶς καταστάσεις τῆς ζωῆς, ὁπότε μπορεῖ νὰ ἔχει καὶ τὸν ἀξιοπρεπέστερο θάνατο.

Σὲ τελικὴ ἀνάλυση ὁ ἄνθρωπος καλεῖται νὰ πολεμήσει ἐνάντια στὴ θνητότητά του. Καὶ ὁ πόλεμος αὐτὸς εἶναι φυσικὸ νὰ κορυφώνεται ἐνόψει τοῦ θανάτου. Ὅταν δὲν ὑπάρχει ἐλπίδα γιὰ μεταθανάτια ζωὴ καὶ ὅλα ἀντιμετωπίζονται ἐγκοσμιοκρατικὰ καὶ εὐδαιμονιστικά, τότε ἡ κατάφαση στὴν εὐθανασία γίνεται αὐτονόητη. Ὅταν ὅμως ὑπάρχει πίστη στὸν Θεὸ καὶ τὴ μεταθανάτια ζωή, ἢ πολὺ περισσότερο, ὅταν ἐκείνη ἡ ζωὴ θεωρεῖται ὡς ἀληθινὴ καὶ ἡ παροῦσα ὡς στάδιο προετοιμασίας, τότε τίποτε δὲν μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει στὴν ἀπαξίωση καὶ τὸν ἑκούσιο τερματισμό της μὲ ὁποιαδήποτε μορφὴ εὐθανασίας.

Ἡ Ἐκκλησία δὲν μένει ἀδιάφορη μπροστὰ στὸν ἀνθρώπινο πόνο. Ἰδιαίτερα δὲν ἀδιαφορεῖ γιὰ τὸν δυσβάστακτο πόνο, μὲ τὸν ὁποῖο συνδέεται συχνὰ τὸ τέλος τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου. Μὲ τὴν ἀκολουθία γιὰ τὸν ψυχορραγοῦντα συμπαρίσταται καὶ παρακαλεῖ γιὰ τὴν ἀπαλλαγή του ἀπὸ τὴν ἀφόρητη ὀδύνη καὶ τὴν πικρὴ ἀσθένεια, ἐνῶ ταυτόχρονα εὔχεται τὴν αἰώνια ἀνάπαυσή του.

Ἡ πίστη στὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ καλεῖ τὸν Χριστιανὸ νὰ ἀντιμετωπίζει θετικὰ ὄχι μόνο τὴν ὑγεία ἢ τὴν εὐτυχία, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀσθένεια, τὸν πόνο ἢ τὴ συμφορά. Ὁ Θεὸς δὲν ἐπιτρέπει τὰ κακά, γιὰ νὰ βλάψει ἢ νὰ ἀποδυναμώσει τὸν ἄνθρωπο, ἀλλὰ γιὰ νὰ ὠφελήσει καὶ νὰ τὸν ἐνισχύσει. Ἀρκεῖ αὐτὸς νὰ μὴ βλέπει τὴ ζωὴ μὲ μοναδικὸ γνώμονα τὴν εὐχαρίστηση καὶ τὴ σωματικὴ ὑγεία, ἀλλὰ νὰ λαμβάνει ὑπόψη καὶ τὴν πνευματική της διάσταση. Ὅταν ἀσθενῶ, γράφει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, «τότε δυνατὸς εἰμι». Ἡ διαπίστωση αὐτὴ ἀποτελεῖ κοινὸ τόπο στὴν πνευματικὴ ζωή.

Στὴν ἐποχή μας, ποὺ χαρακτηρίζεται γιὰ τὸ εὐδαιμονιστικὸ πνεῦμα της, ὁ θάνατος ἀντιμετωπίζεται ἐπίσης μὲ εὐδαιμονιστικὰ κριτήρια καὶ ἡ εὐθανασία ταυτίζεται μὲ τὸν εὔκολο θάνατο. Ἡ προοπτική τῆς μεταθανάτιας ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου ἢ ἡ σπουδαιότητα τῆς ὑπομονῆς γιὰ τὴν πνευματικὴ τελείωση καὶ τὸ αἰώνιο συμφέρον του παραθεωροῦνται. Παράλληλα ἀτονεῖ ἡ ἐμπιστοσύνη στὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι ὅλα θεωροῦνται ἀνθρωποκεντρικὰ καὶ ἐγκοσμιοκρατικὰ στερώντας ἀπὸ τὴ ζωὴ τὴν προοπτική τῆς αἰωνιότητας καὶ ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο τὸ ἰδεῶδες τῆς πνευματικῆς τελειώσεως καὶ τῆς ἀληθινῆς ἐλευθερίας.
πηγή: εδώ